Regulamin

Przedmiot umowy

 • Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie przez sprzedającego kupującemu towarów i usług wymienionych w koszyku zakupowym.

 • Opis towarów i usług znajduje się na stronie internetowej sprzedającego.

 • Opis techniczny i warunki gwarancji, jeśli mają zastosowanie, znajdują się w innych dokumentach dostarczonych przez Sprzedającego.

Płatności

 • Całkowita kwota zamówienia oraz szczegóły płatności określone są na fakturze pro forma dołączonej do zamówienia.

 • Wszelkie płatności Kupujący powinien dokonać przelewem na konto Sprzedającego zgodnie z fakturami pro forma dostarczonymi w terminie.

 • Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat za przewalutowanie i opłat bankowych związanych z przelewem.

 • Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ceł, podatków i opłat za odprawę celną, jeśli mają one zastosowanie.

 • W przypadku opóźnienia w płatności za zwłokę w transakcjach handlowych będą naliczane odsetki ustawowe.

 • W przypadku przedłużającego się opóźnienia płatności Sprzedawca może elektronicznie zablokować Urządzenie do czasu uregulowania przez Kupującego opóźnionej płatności.

 • Jeśli Kupujący anuluje zamówienie, płatności, które zostały już przekazane, nie zostaną zwrócone. 

Inne ustalenia

 • Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zwłoki, jeżeli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, na przykład: siła wyższa, warunki pogodowe, ograniczenia rządowe (w tym odrzucenie lub anulowanie jakiegokolwiek eksportu / importu lub innych niezbędnych licencji) i konflikty zbrojne .

 • Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia, czy warunki (w tym techniczne) określone w dokumentach dostarczonych przez Sprzedającego nie uniemożliwiają zainstalowania Maszyny.

 • Kupujący zobowiązuje się sprawdzić, czy dostarczona przez Kupującego dokumentacja nie przeszkodzi w sprowadzeniu maszyny na miejsce montażu i zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za nadzór nad powyższym.

 • Kupujący zobowiązuje się do udostępnienia informacji, w tym posiadanych przez Kupującego lub wymaganych przez przepisy prawa miejsca zamieszkania Kupującego, które mogą być niezbędne do pomyślnego wykonania Umowy.

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treść wyświetlaną za pomocą maszyny.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieracjonalnego zachowania osób w pobliżu maszyny.  

 • Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone na mieniu Kupującego lub na mieniu osób trzecich w przypadku awarii Maszyny lub w przypadku zwłoki zobowiązanie jest ograniczone do całkowitej kwoty zamówienia.

 • Po zamontowaniu Kupujący udostępni Sprzedającemu materiały wideo i fotograficzne instalacji w celach marketingowych.

 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane z transportem.

 • Po otrzymaniu Maszyny Kupujący dokona oględzin maszyny i poinformuje Sprzedającego o ewentualnych zastrzeżeniach podczas przebywania ekipy montażowej w miejscu instalacji.

Zasada poufności

 • Zasadzie poufności podlegają:

  • Znajomość zastosowanych rozwiązań technicznych w konstrukcji i eksploatacji Maszyny,

  • Wiedza zdobyta podczas szkolenia,

  • Treść umowy i jej załączników,

  • Treść rozmów między umawiającymi się stronami,

  • Treść wszelkiej korespondencji wymienianej między stronami umowy,

  • Dokumentacja techniczna dostarczona Kupującemu,

 • Przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu, Strony niniejszej Umowy zobowiązują się nie wykorzystywać informacji poufnych dla własnej korzyści lub ze szkodą dla drugiej Strony.

 • Strony niniejszej Umowy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby nie ujawniać poufnej wiedzy osobom trzecim, z wyjątkiem ustawowych obowiązków informacyjnych

 • Jeżeli Kupujący wykorzystuje lub ujawnia informacje poufne osobom trzecim w celu działania na szkodę Sprzedającego lub w celu opracowania konkurencyjnych rozwiązań, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania działania Maszyny i żądania dalszego odszkodowania

Prawa własności

 • Prawa własności przemysłowej oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i prawa autorskie (prawa własności intelektualnej) do rozwiązań technicznych zastosowanych w Maszynie, szkolenia i dokumentacja (w tym oferty) pozostają własnością Sprzedającego.

 • Kupujący zobowiązuje się do ochrony Maszyny i dokumentacji w celu zachowania praw własności intelektualnej Sprzedającego oraz przestrzegania warunków użytkowania Maszyny.

Postanowienia końcowe

 • Strony niniejszej Umowy zobowiązują się współpracować przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz działać w dobrej wierze i wzajemnej lojalności.

 • Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.  

 • Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 • Załączniki stanowią integralną część umowy i są wiążące dla stron umowy.

 • Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wycofanie, rozwiązanie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki płatności 30% kwoty zamówienia w celu potwierdzenia jego złożenia 70% kwoty zamówienia 1 tydzień po zakończeniu montażu Zniżki -5% przy zamówieniu co najmniej 50 dni przed spodziewanym terminem dostawy -10% w przypadku zamówienia złożonego na więcej niż 100 dni przed przewidywaną datą dostawy -15% w przypadku zamówienia złożonego na więcej niż 150 dni przed przewidywaną datą dostawy Potwierdzając zamówienie akceptujesz wymagania zawarte w Karcie Produktu oraz poniższy Regulamin https: //water-display.com/shop/terms